Politika životního prostředí, kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

MERO ČR, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou je jediným přepravcem ropy v České republice. Tato společnost je provozovatelem ropovodu Družba, Mezinárodního ropovodu (MERO) a českého centrálního skladu ropy v Nelahozevsi. MERO Germany GmbH je německá dceřinná společnost MERO ČR a.s. pro provozování MERO.

 

Účelem společnosti MERO Germany GmbH je přeprava ropy zákazníků MERO ČR, a.s. do České republiky. Trvalou snahou MERO Germany GmbH je plnění všech požadavků, kladených na firmu zákazníkem. Touto snahou bylo motivováno i rozhodnutí, splnit veškeré požadavky vyplývající z normy DIN EN ISO 9001. Pro společnost MERO Germany GmbH jsou bezpečnost práce, ochrana zdraví zaměstnanců, ochrana životního prostředí a bezpečnost zařízení přirozenou součástí jejích obchodních aktivit.

V maximální možné míře se předchází negativním dopadům na životní prostředí nebo úrazům či poškození zdraví jejich zaměstnanců nebo osob, které pro ně přímo pracují. Za tímto účelem byl zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy DIN ISO 45001 a systém environmentálního řízení podle normy DIN EN ISO 14 001.

Řízení životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce je shrnuto do integrovaného systému řízení (IMS).

MERO Germany GmbH se zavazuje:

 • do všech činností zapojit preventivní opatření na ochranu okolí a bezpečnost práce a zabránit  všemi možnými technickými a organizačními prostředky škodlivým následkům způsobeným na okolí. Zamezit zatěžování okolí a škodám na zdraví zaměstnanců a veřejnosti je jedním z hlavních cílů společnosti.
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky s cílem předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání, eliminovat nebezpečí a minimalizovat rizika.
 • předcházet haváriím a mimořádným událostem všemi přiměřenými technickými a organizačními prostředky a minimalizovat následky možných havárií a mimořádných událostí prostřednictvím účinné havarijní připravenosti.
 • zohlednit požadavky vztahující se na poskytování služeb přepravy ropy v rámci jednotlivých činností.

MERO Germany GmbH

 • za tímto účelem udržuje integrovaný systém řízení (IMS), který splňuje požadavky norem DIN ISO 45001, DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 9001.
 • považuje trvalé dodržování příslušných právních požadavků a dalších závazných povinností za samozřejmý minimální standard.
 • podporuje vzdělávání a motivaci všech zaměstnanců a obchodních partnerů tak, aby se výše jmenovaní identifikovali se zásadami této firemní politiky
 • plánuje a provádí opatření k optimálnímu využití zdrojů a prostředků během všech činností, především při pravidelném ošetřování a údržbě, při předcházení kritickým stavům (nehodám), při ochraně okolí a ochraně zdraví
 • dosahuje neustálého zlepšování systému IMS, environmentální výkonnosti a podnikání prostřednictvím stanovení a provádění obchodních cílů a programů zlepšování.
 • konzultuje a zapojuje své zaměstnance nebo jejich zástupce
 • pravidelně přezkoumává a hodnotí systém IMS.