Firemní politika

MERO ČR, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou je jediným přepravcem ropy v České republice. Tato společnost je provozovatelem ropovodu Družba, Mezinárodního ropovodu (MERO) a českého centrálního skladu ropy v Nelahozevsi.

Politika ochrany okolí tvoří jak ve společnosti MERO ČR, a.s. tak i v její dceřinné společnosti MERO Germany GmbH se sídlem ve Vohburgu a.d. Donau nedílnou součást jejich veškeré podnikatelské činnosti. Důraz kladený na tuto politiku se odrazil v zavedení Systému na ochranu okolí podle normy DIN EN ISO 14 001. V červnu 2001 byl tento Systém poprvé zertifikován.

Trvalou snahou MERO Germany GmbH je plnění všech požadavků, kladených na firmu zákazníkem. Touto snahou bylo motivováno i rozhodnutí, splnit veškeré požadavky vyplývající z normy DIN EN ISO 9001, takže již v červnu 2002 mohl být Systém podle výše zmíněné normy poprvé zertifikován.

Podniková ochrana okolí ve společnosti MERO Germany GmbH je praktikována v pojetí normy DIN EN ISO 14001, která chápe člověka jako součást jeho okolí. Kromě toho se soustřeďuje podniková iniciativa ve velké míře na dodržování bezpečnosti práce a na ochranu zdraví zaměstnanců. Velký důraz je kladen také na bezpečnost zařízení. Toto jsou důvody, které vedou k postupnému zapracování požadavků Systému řízení bezpečnosti podle 12. BImSchV (StörfallV) a Systému řízení bezpečnosti práce do IMS (Integrovaného systému řízení).

MERO Germany GmbH se zavazuje:

  • respektovat požadavky zákazníků při každé své činnosti.
  • neustále dodržovat všechny relevantní požadavky vyplývající ze zákona a považovat je za minimální standard.
  • do všech činností zapojit preventivní opatření na ochranu okolí a bezpečnost práce a zabránit  všemi možnými technickými a organizačními prostředky škodlivým následkům způsobeným na okolí. Zamezit zatěžování okolí a škodám na zdraví zaměstnanců a veřejnosti je jedním z hlavních cílů společnosti.
  • zabránit haváriím, poruchám a kritickým stavům všemi možnými technickými a organizačními prostředky resp. maximálně snížit následky případných nehod prostřednictvím účinné preventivní ochrany v případě kritického stavu a plánováním správných a rychlých protiopatření.
  • vlastní systém řízení podrobit pravidelným kontrolám a přehodnocení. Tomuto účelu slouží vytvoření jednotlivých měřitelných cílů, stanovení kompetencí a příprava prostředků.
  • podporovat vzdělávání a motivaci všech zaměstnanců a obchodních partnerů tak, aby se výše jmenovaní identifikovali se zásadami této firemní politiky a s cíly, které z nich vyplývají.
  • věnovat neustálou péči Integrovanému systému řízení (IMS), který splňuje požadavky norem DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001, OHRIS a §9 (1) StörfallV.
  • plánovat a provádět opatření k optimálnímu využití zdrojů a prostředků během všech činností, především při pravidelném ošetřování a údržbě, při předcházení kritickým stavům (nehodám), při ochraně okolí a ochraně zdraví.